Последнее прощание с горами (Дункан Макинтайр/Витковский)

Материал из Wikilivres.ru
(перенаправлено с «Cead Deireannach nam Beann»)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Последнее прощание с горами
автор Дункан Бан Макинтайр (1724–1812), пер. Евгений Владимирович Витковский (p. 1950)
Язык оригинала: шотландский. Название в оригинале: Cead Deireannach nam Beann

   
Витковский:

Последнее прощание с горами

Бен Доран снова предо мной,
Минувшей роскоши остатки:
Здесь прежде был мой край родной,
Мои раздолы и распадки,
Земля надежд и удивлений.
Страна, не знающая лени,
Где раздавался рев олений
Когда кончался час ночной.

В природе – сытая пора.
10Жирует радостное стадо,
У лончаков идет игра,
И старшим голодать не надо,
И у косуль еда в достатке,
Тетерева и куропатки
Переполняют воздух сладкий
Своими песнями с утра.

Я поднимался вдоль ручья
Тропой, отрадною для взора,
В непроходимые края,
20Я приходил домой не скоро,
На запад двигалось светило,
И с ветром гор ко мне скользила
Неиссякающая сила
Собою плоть мою поя.

Мне было в юности дано
Заполнить радостями годы,
И с девушками заодно
Водить не только хороводы.
И в старость, к бедам предстоящим,
30Мы память о минувшем тащим,
Но неизбежно с уходящим
Нам расставаться суждено.

Давно не сосчитать потерь,
Несчастья скоры и сугубы,
Болезнь накинулась, как зверь.
Слабеют и глаза и зубы.
Что мог бы сделать старец хворый
Перед лицом кончины скорой?
Я от напасти никоторой
40Не смог бы убежать теперь.

Сегодня голова седа,
И перед памятью пасую,
Но вспоминаю те года,
Когда шотландскую борзую
Спускал на красного олешка.
Легка была ее побежка,
Но кончилась былая спешка
Единожды и навсегда.

Олени звали олених
50Порою сбора урожая;
Невесту догонял жених
Подругу страстью заражая.
Я знал: сейчас стихи польются,
И нам хотелось оттянуться,
Плеснуть спиртного из сосудца
И выпить раз-другой за них.

Я был безумствовать горазд
В дни юности, того не скрою,
Но миг везения нечаст,
60И вовсе нет его порою.
Ничто уже не обнадежит,
Но век мой не впустую прожит,
И дочь Георга[1] мне, быть может,
В дни старости кусок подаст.

Отцвел лиловый троецвет,
Исчезло то, что мнилось раем,
Былых друзей со мною нет
И облик гор неузнаваем.
Мир преисполнен бессердечьем.
70Мне больше утешаться нечем,
Стою на пастбище овечьем
Меж призраков ушедших лет.

Я убеждаюсь без труда,
Что нет земли безблагодатней,
Чем та, где кончена страда,
Где опустели верещатни.
Ни для собаки, ни для пули
Здесь ни оленя, ни косули,
И навсегда с пути свернули
80Все те, кто приходил сюда.

Прощай, минувшее житье,
Прощай, страна холмов и леса,
Прощайте, птицы и зверье,
Купальницы и листья кресса,
Прощай, страна оленей сытых,
Былых надежд и тайн сокрытых,
Пускай навеки сохранит их
Благословение мое.


Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir:

Cead Deireannach nam Beann

Bha mi 'n dé 'm Beinn Dóbhrain
'S 'na còir cha robh mi aineolach;
Chunna' mi na gleanntan
'S na beanntaichean a b'aithne dhomh:
B'e sin an sealladh éibhinn
Bhith 'g imeachd air na sléibhtean,
'N uair bhiodh a' ghrian ag éirigh,
'S a bhiodh na féidh a' langanaich.

'S aobhach a' ghreigh uallach,
'N uair ghluaiseadh iad gu faramach;
'S na h-éildean air an fhuaran,
Bu chuannar na laoigh bhallach ann;
Na maoislichean 's na ruadhbhuic,
Na coilich dhubha 's ruadha --
'S e 'n ceòl bu bhinne chualas
'N uair chluinnt' am fuaim 'sa' chamhanaich.

'S togarrach a dh'fhalbhainn
Gu sealgaireachd nam bealaichean,
Dol mach a dhìreadh garbhlaich
'S gum b'anmoch tighinn gu baile mi;
An t-uisge glan 's am fàile
Th'air mullach nam beann àrda,
Chuidich e gu fàs mi,
'S e rinn domh slàint' is fallaineachd.

Fhuair mi greis am àrach
Air àirighnean a b'aithne dhomh,
Ri cluiche 's mire 's mànran
'S bhith 'n coibhneas blàth nan caileagan;
Bu chùis an aghaidh nàduir
Gum maireadh sin an dràsd ann,
'S e b'éigin bhith 'gam fàgail
'N uair thàinig tràth dhuinn dealachadh.

Nis on bhuail an aois mi
Fhuair mi gaoid a mhaireas domh,
Rinn milleadh air mo dheudach,
'S mo léirsinn air a dalladh orm;
Chan urrainn mi bhith treubhach
Ged a chuirinn feum air,
'S ged bhiodh an ruaig am dhéidh-sa
Cha dèan mi ceum ro-chabhagach.

Ged tha mo cheann air liathadh
'S mo chiabhagan air tanachadh,
'S tric a leig mi mialchù
Ri fear fiadhaich ceannardach;
Ged bu toigh leam riamh iad,
'S ged fhaicinn air an t-sliabh iad,
Cha téid mi nis g'an iarraidh
On chaill mi trian na h-analach.

Ri am dol anns a' bhùireadh
Bu dùrachdach a leanainn iad,
'S bhiodh uair aig sluagh na dùthcha,
Toirt òrain ùra 's rannachd dhaibh;
Greis eile mar ri cairdean
'N uair bha sinn anns na campan,
Bu chridheil anns an am sinn,
'S cha bhiodh an dram oirnn annasach.

'N uair bha mi 'n toiseach m'òige
'S i ghòraich a chum falamh mi;
'S e Fortan tha cur òirnne
Gach aon ni còir a ghealladh dhuinn;
Ged tha mi gann a a stòras,
Tha m'inntinn làn de shòlas,
On tha mi ann an dòchas
Gun d'rinn nighean Deòrs' an t-aran domh.

Bha mi 'n dé 'san aonach
'S bha smaointean mór air m'aire-sa,
Nach robh 'n luchd-gaoil a b'àbhaist
Bhith siubhal fàsaich mar rium ann;
'S a' bheinn as beag a shaoil mi
Gun dèanadh ise caochladh,
On tha i nis fo chaoraibh
'S ann thug an saoghal car asam.

'N uair sheall mi air gach taobh dhìom
Chan fhaodainn gun bhith smalanach,
On theirig coill is fraoch ann,
'S na daoine bh'ann, cha mhaireann iad;
Chan 'eil fiadh r'a shealg ann,
Chan 'eil eun no earb ann,
Am beagan nach eil marbh dhiubh,
'S e rinn iad falbh gu baileach as.

Mo shoraidh leis na frìthean,
O 's mìorbhailteach na beannan iad,
Le biolair uaine 's fìoruisg,
Deoch uasal rìomhach cheanalta;
Na blàran a tha prìseil,
'S na fàsaichean tha lìonmhor,
O 's àit a leig mi dhìom iad,
Gu bràth mo mhìle beannachd leò.


Примечания

  1. Так поэт называл свое ружье, полученное из оружейной в Эдинбурге,где он служил констеблем.


Перевод с шотландского гэльского Е. Витковского

Евгений Витковский
Cc-by.jpgCc-non commercial.jpg © Evgeny Witkowsky. Translation. Comments. Can be reproduced freely if non commercial. / © Евгений Владимирович Витковский. Перевод. Комментарий. Свободное копирование допускается только в некоммерческих целях.