Плач о Раздоле Туманов (Дункан Макинтайр/Витковский)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Плач о Раздоле Туманов
автор Дункан Бан Макинтайр (1724–1812), пер. Евгений Владимирович Витковский (p. 1950)
Язык оригинала: шотландский. Название в оригинале: Cumha Choire A' Cheathaich

   
Витковский:

Плач о Раздоле Туманов

Забуду ли о том
Давно пережитом
В Предгории крутом
Туманного Раздолья
Ту радость юных лет,
Какой простыл и след:
Давно здесь больше нет
Охоты и застолья.
Забыть возможно ли
10Что для моей земли
Дни горести пришли,
Страна пуста и сира.
Но прислан нам судьбой
Макьюен-маслобой[1],
Являющий собой
Булыжник вместо сыра

И, видимо, не зря,
Утраты лицезря,
Исчезли егеря,
20Перед такой картиной.
Ущельями теперь
Не бродит красный зверь,
Попробуй-ка проверь –
Остался ль хоть единый.
Хлебнули мы с лихвой
Напасти роковой.
Вводить порядок свой
В страну приехал нашу
Зловещий эконом,
30Большой мастак в одном:
Заведовать зерном,
Варить крутую кашу.

Сиротствует страна
Безлюдна и бедна,
А этот каплуна
В курятнике изловит,
Притащит к очагу
И, присягнуть могу,
Отличное рагу
40На ужин приготовит.
С пулярками суров
Шериф из поваров,
Блюдущий графский кров,
Он приглашен недаром
В усадьбу, посему
Уместно по уму
Присматривать ему
За кухней и амбаром.

В Предгории крутом,
50Где прежде был твой дом
Ты мучишься стыдом,
Тебе до боли худо,
Тебя гнобит любой,
С подобною судьбой
Кончай бесплодный бой
И уходи отсюда.
Ты много дней подряд
Искал олений спрят,
Хоть ведал, что навряд
60Его найдешь во мраке
Среди кривых дорог,
Что заржавел курок,
Что карабин не впрок
И годен лишь для драки.

Распугано мое
Любимое зверье
И говорит чутье,
Что не подкараулю,
Следя издалека,
70Оленьего телка,
Почти наверняка
Не выслежу косулю.
В Раздол пришла беда:
Поди пойми, куда
Теперь ушли стада
Незнаемой тропою.
Потускли небеса,
Немотствуют леса
И не на кого пса
80Науськать зверобою.

Утратил свой навес
Осиротевший лес,
И нужен позарез
Лесничий мертвым сучьям,
Иссохли дерева,
Осыпалась листва,
Вступила смерть в права
В урочище дремучем.
Не стало птичьих гнезд,
90Замолк последний дрозд,
Нейдут побеги в рост,
Поблекли все расцветки,
Засох болиголов,
Не свищет реполов:
Кухмистер со стволов
Поспиливал все ветки.

Шипя и пузырясь,
На скалах разъярясь,
В ручьях вскипает грязь
100И пенится отрава,
Раздол – страна болот,
Где мерзость – круглый год,
И если что цветет,
То разве что купава.
Течет меж ивняка
Погибшая река
Темна и глубока,
Осклизла и шершава,
Убога и мрачна
110С поверхности до дна
Охряна и черна,
И, словно море, ржава.

Ни вереска, ни мха,
Лишь камень да труха,
Как жесть, земля суха,
И травам нет прироста,
Олени здесь, в тени
Паслись в былые дни,
А нынче – только пни,
120И мертвая короста
Что мог в краю лесном
Безлюдном и больном
Спроворить эконом?
Ответ – чего уж проще,
Причина такова:
Не тратясь на слова,
Макъюэн на дрова
Пустил оленьи рощи.

Но перемены жду
130От младшего в роду[2]:
Он отведет беду,
Придет конец невзгодам,
Распаду вопреки
Телки и лончаки
Обступят родники,
Взревут самцы с восходом,
И сразу же потом
Форель плеснет хвостом
Рассеется фантом,
140Минует Божья кара:
Раздол, перехворав,
Однажды станет здрав
Когда уволит граф
Мерзавца-кашевара.


Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir:

Cumha Choire A' Cheathaich

Is duilich leam an càradh
Th'air coire gorm an fhàsaich,
An robh mi greis am àrach
'S a' Bhràighe so thall;
Is iomadh fear a bharr orm
A thaitneadh e r'a nàdur,
Nam biodh e mar a bha e
An uair dh'fhàg mi e nall.
Gunnaireachd is làmhach
Spurt is aobhar gàire,
Chleachd bhith aig na h-àrmuinn
A b'àbhaist bhith 's a' ghleann.
Rinn na fir ud fhàgail,
Is Mac Eoghainn t'ann an dràsda,
Mar chlach an ionad càbaig
An àite na bh'ann.

Tha an coire air dol am fàillinn,
Ged ithear thun a' bhlàir e,
Gun duine aig a bheil càs deth
Mu'n àite anns an am,
Na féidh a bh'ann air fhàgail,
Cha d'fhuirich gin air àruinn,
Is chan 'eil an àite tàmha
Mar bha e 's a' ghleann.
Tha am baran air a shàrach',
Is dh'fhairtlich air an tàladh,
Gun sgil aig air an nàdur
Ged thàinig e ann:
B'fheàrr dha bhith mar b'àbhaist,
Os cionn an t-soithich chàtha,
Is a làmhan a bhith làn dith,
'Ga fàsgadh gu teann.

Is e mùthadh air an t-saoghal
An coire laghach gaolach
A dhol a nis air faondradh,
Is am maor a theachd ann:
Is gur h-e bu chleachdainn riamh dha
Bhith trusadh nan cearc biata;
Gur tric a rinn iad sianail
Le pianadh do làmh;
Is iad 'nam baidnibh riabhach
Mu t'amhaich 's ann ad sgiathan:
Bhiodh itealaich is sgiabail
Mu t'fhiaclan 's an am.
Bu ghiobach thu ri riaghailt
Mu chidsin tigh an Iarla,
Gar nach b'e do mhiann
Bhith cur bhian air an staing.

Ged tha thu nis 's a' Bhràighe
Cha chompanach le càch thu,
Is tha h-uile duine tàir ort
O'n thàinig thu ann.
Is éiginn duit am fàgail
Na's miosa na mar thàinig;
Cha taitinn thu r'an nàdur
Le cnàmhan 's le cainnt.
Ged fhaiceadh tu ghreigh uallach,
An uair rachadh tu mun cuairt daibh,
Cha dèan thu ach am fuadach'
Suas feadh nam beann,
Leis a' ghunna nach robh buadhmhor
Is a' mheirg air a toll-cluaise:
Cha eirmis i na cruachan,
An cuaille dubh cam.

Is e an coire chaidh an déislaimh
O'n tha e nis gun fhéidh ann,
Gun duine aig a bheil spéis diubh
Nì feum air an cùl.
O'n tha iad gun fhear-gléidhte
Chan fhuirich iad r'a chéile,
Is ann ghabh iad an ratreuta
Seach réidhlean nan Lùb.
Chan 'eil prìs an ruadh-bhuic
An coille no air fuaran,
Nach b'éiginn da bhith gluasad
Le ruaig feadh na dùthch';
Is chan 'eil a nis mun cuairt da
Aon spurt a dhèanadh suairceas,
No thaitneadh ri duine uasal
Ged fhuasgladh e chù.

Tha chiolle bh'anns an fhrìth ud
'Na cuislean fada dìreach,
Air tuiteam is air crìonadh
Sìos as an rùsg.
Na prisein a bha brìoghmhor
'Nan dosaibh tiugha lìonmhor,
Air seacadh mar gun spìont' iad
A nìos as an ùir.
Na failleanan bu bhòidhche,
Na slatan is na h-ògain,
Is an t-àit am biodh na smeòrach
Gu mòdhar a' seinn ciuil,
Tha iad uile air caochladh,
Cha d'fhuirich fiodh no fraoch ann;
Tha am mullach bharr gach craoibhe
Is am maor 'ga thoirt diùbh.

Tha uisge Srath na Dìge Water of Deige
'Na shruthladh dubh gun sìoladh,
Le barraig uaine lìghlais
Gu mì-bhlasda grannd.
Feurlochain is tàchair
An cinn an duilleag-bhàite,
Chan 'eil gnè tuille fàs anns
An àit ud 'san ám.
Glumagan a' chàthair
'Na ghlugaibh domhain sàmhach,
Cho tiugh ri sùghan càtha
'Na làthaich 's 'na phlam.
Sean bhurn salach ruadhain
Cha ghlaine ghrunnd na uachdar;
Gur coslach ri muir ruaidh e,
'Na ruaimle feadh stang.

Tha 'n t-àit an robh na fuarain
Air fàs 'na chroitean cruaidhe,
Gun sobhrach, gun dail-chuaich,
Gun lus uasal air carn.
An sliabh an robh na h-eildean,
An àite laighe is éirigh
Cho lom ri cabhsair féille,
Is am feur, chinn e gann.
Chuir Alasdair le ghéisgeil
A' ghreigh us as a chéile;
Is ar leam gur mór an eucoir
An eudail a chall.
Cha lugha an t-aobhar mìothlachd,
Am fear a cleachd bhith tìorail,
A' tèarnadh is a' dìreadh
Bi frìth nan damh seang.

Ach ma's duine de shliochd Phàruig
A théid a nis do'n àite,
Is gun cuir e as a làraich
An tàcharan a th'ann,
Bidh 'n coire mar a bha e,
Bidh laoigh is aighean dàra ann,
Bidh daimh a' dol 's an dàmhair
Air fàsach nam beann.
Bidh buich 's na badan blàtha,
Na bric 'san abhainn làimh riu,
Is na féidh air Srath na Làirce
Ag àrach nam mang.
Thig gach uile nì g'a àbhaist
Le aighear is le àbhachd,
An uair gheibh am baran bàirlinn
Sud fhàgail gun taing.


Примечания

  1. Алистер Макъюэн исполнял обязанности управляющего в поместье графа Бредалбейна.
  2. Патрик – старший сын лорда Ормелли, старшего сына графа Бредалбейна, постоянного покровителя Дункана; был известен как умелый и азартный охотник.

Перевод с шотландского гэльского Е. Витковского

Евгений Витковский
Cc-by.jpgCc-non commercial.jpg © Evgeny Witkowsky. Translation. Comments. Can be reproduced freely if non commercial. / © Евгений Владимирович Витковский. Перевод. Комментарий. Свободное копирование допускается только в некоммерческих целях.