Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-апа (-япа)

Материал из Wikilivres.ru
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Словарь рифм/Двухсложные рифмы/-а́па (-я́па)
Составитель Д. Смирнов-Садовский

-а́па (-я́па)

а также: '-а́пе, -а́пи, -а́по, -а́пу, -а́пы, -а́пый, '-а́пать и т. д.

-а́па (-я́па)

 1. ка́па
 2. гандика́па
 3. хандика́па
 4. пика́па
 5. кап-ка́па
 6. шка́па
 7. ла́па
 8. сивола́па
 9. Эскула́па
 10. хла́па
 11. Ана́па
 12. глазена́па
 13. кена́па
 14. сина́па
 15. па́па
 16. ара́па
 17. цара́па
 18. цап-цара́па
 19. дра́па
 20. кра́па
 21. накра́па
 22. скра́па
 23. тра́па
 24. сатра́па
 25. штормтра́па
 26. штуртра́па
 27. вальтра́па
 28. хра́па
 29. нахра́па
 30. всхра́па
 31. са́па
 32. эта́па
 33. ха́па
 34. ца́па
 35. каца́па
 36. куроца́па
--
 1. ля́па
 2. кля́па
 3. шля́па
 4. хря́па
 5. тя́па
 6. головотя́па
 7. растя́па

а́пай (я́пай, -а́пой)

 1. ка́пай — гл.
 2. зака́пай — гл.
 3. нака́пай — гл.
 4. обка́пай — гл.
 5. вка́пай — гл.
 6. подка́пай — гл.
 7. перека́пай — гл.
 8. ока́пай — гл.
 9. дока́пай — гл.
 10. пока́пай — гл.
 11. прока́пай — гл.
 12. ска́пай — гл.
 13. иска́пай — гл.
 14. отка́пай — гл.
 15. ука́пай — гл.
 16. ла́пай — гл.
 17. зала́пай — гл.
 18. ца́рапай — гл.
 19. заца́рапай — гл.
 20. наца́рапай — гл.
 21. обца́рапай — гл.
 22. переца́рапай — гл.
 23. оца́рапай — гл.
 24. поца́рапай — гл.
 25. проца́рапай — гл.
 26. сца́рапай — гл.
 27. расца́рапай — гл.
 28. исца́рапай — гл.
--
 1. наляпай — гл.
 2. заляпай — гл.
--
 1. ла́пой — сущ.
 2. разла́пой — прил.
 3. кривола́пой — прил.
 4. сивола́пой — прил.
 5. косола́пой — прил.
 6. па́пой — сущ.
 7. са́пой — сущ.
 8. та́пой — сущ.
--
 1. разла́пый — прил.
 2. кривола́пый — прил.
 3. сивола́пый — прил.
 4. косола́пый — сущ.
 5. косола́пый — прил.
нариц. сущ.:
 1. ла́пой
 2. па́пой
 3. са́пой
 4. та́пой
прилаг.:
 1. косола́пой
 2. косола́пый
 3. кривола́пой
 4. кривола́пый
 5. разла́пой
 6. разла́пый
 7. сивола́пой
 8. сивола́пый
глагол:
 1. вка́пай
 2. дока́пай
 3. дра́пай
 4. зака́пай
 5. зала́пай
 6. заца́рапай
 7. иска́пай
 8. исца́рапай
 9. ка́пай
 10. (за, на, по)кра́пай
 11. ла́пай
 12. нака́пай
 13. наца́рапай
 14. обка́пай
 15. обца́рапай
 16. ока́пай
 17. отка́пай
 18. оца́рапай
 19. перека́пай
 20. переца́рапай
 21. подка́пай
 22. пока́пай
 23. поца́рапай
 24. прока́пай
 25. проца́рапай
 26. расца́рапай
 27. ска́пай
 28. сца́рапай
 29. ука́пай
 30. (за, на, с)ха́пай
 31. (за, под, с)ца́пай
 32. ца́рапай

-а́мпа

 1. ва́мпа
 2. ла́мпа
 3. микрола́мпа
 4. па́мпа
 5. радиола́мпа
 6. ра́мпа
 7. шта́мпа
 8. фотола́мпа
 9. электрола́мпа
 10. эста́мпа

-а́пать -я́пать

 1. ка́пать
 2. зака́пать
 3. нака́пать
 4. обкапать
 5. вкапать
 6. подкапать
 7. перекапать
 8. окапать
 9. докапать
 10. покапать
 11. прокапать
 12. скапать
 13. искапать
 14. откапать
 15. укапать
 16. лапать
 17. залапать
 18. царапать
 19. зацарапать
 20. нацарапать
 21. обцарапать
 22. перецарапать
 23. оцарапать
 24. поцара́пать
 25. процара́пать
 26. сцара́пать
 27. расцарапать
 28. исцарапать
 29. выцарапать
 30. драпать
 31. крапать
 32. закрапать
 33. накрапать
 34. покрапать
 35. хапать
 36. захапать
 37. нахапать
 38. схапать
 39. цапать
 40. зацапать
 41. подцапать
 42. сцапать
--
 1. ля́пать
 2. заля́пать
 3. наляпать
 4. обляпать
 5. вляпать
 6. разляпать
 7. приляпать
 8. сляпать
 9. отляпать
 10. стряпать
 11. настря́пать
 12. обстряпать
 13. достряпать
 14. постряпать
 15. состряпать
 16. отстряпать
 17. хряпать
 18. схряпать
 19. тяпать
 20. обтяпать
 21. подтя́пать
 22. растяпать
 23. оття́пать

-апин

 1. внеза́пен — прил.
 2. эта́пен — прил.
 3. поэта́пен — прил.
 4. ла́пин — сущ.
 5. косола́пин — сущ.
 6. па́пин — прил.
 7. цара́пин — сущ.
 8. кра́пин — сущ.
нариц. сущ.:
 1. кра́пин
 2. косола́пин
 3. ла́пин
 4. цара́пин
прилагательное:
 1. внеза́пен
 2. па́пин
 3. эта́пен
 4. поэта́пен